Compare properties

Compare

No properties found to compare.

Usluge

Osim pružanja usluge posredovanja pri prodaji, kupnji, najmu ili zamjeni nekretnine, u suradnji sa poslovnim partnerima, našim klijentima možemo ponuditi i sljedeće usluge:

1
blank

Privredno pravo

Privredno pravo predstavlja posebnu granu privrede I odnosi se na skup pravnih normi koje uređjuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti. Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja. Za naše klijente vodimo postupak pripajanja i spajanja privrednih subjekata, promjene oblika društva, smanjenje i povećanje osnovnog kapitala društva, dajemo savjete o upravljanju imovinom spojenih društava.

Građansko pravo

Našim klijentima nudimo usluge u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju pokretnom imovinom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa. Nudimo pravno savjetovanje i izradu svih vrsta ugovora obveznog prava, zastupanje u svim postupcima koje proizilaze iz obaveza zasnovanih na osnovu ugovora, postupke poništavanja nezakonitih ugovora. Našim klijentima nudimo savjetovanje i izradu Ugovora o prodaji, Ugovora o razmjeni, Ugovora o zakupu, Ugovora o zajmu, Ugovora o posluzi, Ugovora o djelu, Ugovora o ortakluku, Ugovora o nalogu, Ugovora o komisionu, Ugovora o posredovanju kao i Ugovora o faktoringu.

2
blank
3
blank

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove. Svojim klijentima nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine; rad na sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine; Upisi u Matične knjige i ishodovanje Uvjerenja iz matičnih knjiga; Upravni postupak na izdavanju urbanističkih suglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

Javne nabavke

Naša kancelarija surađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora. Kancelarija je specijalizirana za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, pripremu tenderske dokumentacije kao i za zastupanje u postupku javnih nabavki pred nadležnim organom. Naša kancelarija nudi pravnu pomoć i savjetovanje u: Otvorenom postupku javnih nabavki, Ograničenom postupku javnih nabavki, Pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci, Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, Takmičarskom dijalogu

4
blank
5
blank

Posredovanje pri prometu nekretninama

Kvart nekretnine je agencija koja pruža sve neophodne usluge u pogledu posredovanja pri prometu nekretninama. Prodaja i kupnja nekretnine vrlo je kompleksan proces za obje strane, a podrazumijeva poznavanje tržišta i zakonskih odredbi, prikupljanje dokumentacije, planiranje mnogobrojnih aktivnosti te znanje i vještine za razumijevanje i pregovaranje s drugom uključenom stranom. U obavljanju posredničkog posla naš tim će uvijek postupati savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, nastojeći da izgradimo povjerenje i da zaštitimo interese naših klijenata.

Savjetovanje pri prometu nekretninama

Kvart nekretnine nudi stručnu pomoć u svim administrativno-tehničkim obavezama pri prometovanju nekretninama. Svoje klijente pratimo od prezentacije nekretnina, pa sve do trenutka primopredaje novom vlasniku, a najveći naglasak stavljamo na sigurnost i zadovoljstvo svih strana uključenih u realizaciju prometovanja. Surađujemo sa Advokatskim uredom, što našim klijentima garantira pravnu sigurnost, a mi ćemo se pobrinuti da Vaš novac kvalitetno i sigurno uložite.

6
blank

blankblank
You don't have permission to register